Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vznikající z kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi obchodní Petrou Urbánkovou, se sídlem Nám. Míru 25, Moravské Budějovice 67602, Česká republika, IČ: 06421644, zapsaná na Městský úřad Moravské Budějovice, vložka 64778 (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „Kupující“, Kupující a Prodávající dohromady dále jen „Smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na webu www.dolcehafana.cz (dále jen „Internetový obchod“).
 2. Obchodní podmínky jsou součástí každé Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu. Kupující při učinění nabídky vždy kliknutím na pole „Odeslat objednávku“ potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami řádně seznámil a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky tak jsou mezi Smluvními stranami závazné v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Vzájemná práva a povinnosti lze ujednat ve Smlouvě odlišně od Obchodních podmínek. V takovém případě, takto učiněná odchylná ujednání ve Smlouvě mají v případě kolize přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
 3. Kupujícímu je aktuální znění Obchodních podmínek kdykoliv přístupné prostřednictvím webových stránek internetového obchodu. Kupující je na toto znění vždy odkázán též před učiněním nabídky Prodávajícímu.
 4. Předmětem koupě jsou obojky pro psy, vodítka, postroje, plechy, případně i jiné zboží vystavené Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Zboží“).
 5. Ustanovení článků VI. a VII. Obchodních podmínek se použijí pouze v případě, že je Kupující podle právních předpisů spotřebitelem, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

II.

Uživatelský účet

 1. Na základě dobrovolné registrace Kupujícího provedené na internetové stránce Prodávajícího může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání Zboží rovněž bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.
 2. Při registraci na Internetové stránce a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.

Uzavření smlouvy

 1. Součástí Internetového obchodu jsou mimo jiné katalog zboží, košík a objednávkový systém. U každého zboží je v katalogu uvedeno jeho označení, popis vlastností, cena a odhadovaná dostupnost. Uvedení zboží v katalogu není nabídkou na dodání tohoto zboží ze strany Prodávajícího, použití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje.
 2. Kupující vkládá zboží z tohoto katalogu, jež má zájem zakoupit, do košíku. Ohledně zboží vloženého do košíku Kupující následně vytváří objednávku.
 3. Při tvorbě objednávky Kupující zadává své identifikační, fakturační a kontaktní údaje, včetně emailové adresy pro vzájemnou komunikaci a adresy pro doručení zboží, volí z možných způsobů dopravy a platby a zadává platební údaje. V případě vytvořeného Uživatelského účtu nemusí Kupující údaje při objednávce Zboží zadávat znovu. Před odesláním objednávky jsou Kupujícímu zobrazeny veškeré zadané údaje a seznam objednávaného zboží s uvedením celkové ceny, zahrnující cenu zboží, cenu za dodání, cenu za případné související služby a veškeré příslušné daně a poplatky.
 4. Kupující má v jakémkoliv okamžiku až do odeslání objednávky možnost kontrolovat a měnit zadané údaje. Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Odeslaná objednávka je neodvolatelnou nabídkou na uzavření smlouvy učiněnou Kupujícím.
 5. V případě, že platba přes platební systém není z jakéhokoliv důvodu realizována, objednávka je přesto odeslána a Kupující je následně kontaktován prostřednictvím e-mailu obsahujícím instrukce pro platbu bankovním převodem.
 6. Po odeslání objednávky je Kupujícímu zaslán e-mail potvrzující doručení objednávky Prodávajícímu. Tento e-mail není přijetím nabídky na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího, ale slouží pouze k potvrzení toho, že objednávka Kupujícího byla převzata Prodávajícím.
 7. Smlouva je uzavřena, jakmile Prodávající projeví souhlas s nabídkou Kupujícího. Prodávající projeví tento souhlas zasláním dalšího e-mailu Kupujícímu, v němž přijme jeho objednávku, případně požádá o upřesnění objednávky Kupujícího. V případě, že se tento e-mail kupujícímu nepodaří doručit, je Smlouva uzavřena okamžikem dodání objednaného Zboží.
 8. Prodávající není povinen nabídku Kupujícího přijmout. Prodávající může též projevit souhlas s výhradou, jímž je nabídka Kupujícího odmítnuta a jímž je učiněna nová nabídka na uzavření Smlouvy s novým obsahem. V takovém případě je Smlouva uzavřena prostřednictvím elektronické pošty až vyjádřením bezvýhradného souhlasu jedné ze Smluvních stran s nabídkou druhé smluvní strany. Součástí obsahu takto uzavřené smlouvy jsou však vždy Obchodní podmínky, s nimiž Kupující souhlasil při potvrzení původní objednávky.
 9. Podle uzavřené Smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu určené Zboží a Kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou cenu, to vše v souladu se Smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky.
 10. Smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena v elektronické formě a je tvořena objednávkou Kupujícího, přijetím objednávky ze strany Prodávajícího a Obchodními podmínkami.
 11. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.


IV.

Dodání zboží a placení ceny

 1. Zboží je Prodávajícím dodáváno prostřednictvím přepravce na místo dodání na území České republiky a Slovenska zvolené Kupujícím.
 2. Platba je možná následujícími způsoby:
  • platební kartou online přes platební bránu GoPay, a to typu VISA nebo MasterCard;
  • bankovním převodem online – rychlý převod finančních prostředků z vybraných bank (Česká spořitelna, a. s., Fio banka a.s., mBank S.A., Komerční banka, a. s. a Raiffeisenbank a.s.);
  • okamžitá platba přes Google Pay;
  • bankovním převodem na účet prodávajícího (kupní cena je splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, přičemž konkrétní pokyny k platbě budou uvedeny v potvrzení objednávky zasílané Kupujícímu Prodávajícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského Zákoníku se nepoužije;
  • dobírkou – pouze v České republice.
 3. Součástí cen zboží uvedených v katalogu Internetového obchodu není cena za dodání, cena za případné další služby ani související poplatky. Kupující je o konečné celkové ceně za koupi zboží včetně ceny za dodání, ostatních služeb, daní a poplatků informován nejpozději při tvorbě objednávky.
 4. Kupující vybírá způsob dodání Zboží a placení ceny z možností uvedených v Internetovém obchodě při tvorbě objednávky. U každého z možných způsobů dodání zboží je uvedena cena. Kupující je povinen uhradit cenu za dodání uvedenou u zvoleného způsobu dodání.
 5. Před odesláním Zboží Prodávající posílá Kupujícímu e-mailovou zprávu s informací o expedici Zboží a s přiloženým daňovým dokladem v elektronické podobě. Kupující souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
 6. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží v přiměřené lhůtě v závislosti zejména na zvoleném způsobu dodání, nejpozději však do čtyř (4) týdnů od uhrazení celkové ceny. Případné uvedené předpokládané doby dodání jsou pouze orientační a nezávazné.
 7. Přeprava a předání Zboží se řídí všeobecnými podmínkami přepravce. Kupující je před odesláním objednávky povinen se s těmito všeobecnými podmínkami přepravce řádně seznámit.
 8. Kupující je povinen Zboží převzít v místě dodání a v předpokládaném čase dodání určeném přepravcem, případně uložené u přepravce v místě a ve lhůtě podle podmínek přepravce. Poruší-li tuto povinnost, je povinen Prodávajícímu nahradit veškerou újmu z tohoto důvodu vzniklou, spočívající zejména v nákladech na vrácení zboží a případných nákladech na opětovné dodání. Prodávající je oprávněn tuto náhradu škody jednostranně započíst oproti částce uhrazené na cenu za Zboží.
 9. Na každou osobu nacházející se v místě dodání zvoleném Kupujícím se hledí, jakoby byla Kupujícím zmocněna k převzetí Zboží. Za ztrátu, poškození či odcizení Zboží touto osobou odpovídá Kupující.
 10. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním přepravci pro přepravu do místa určení. Není-li zboží přepravováno nebo je-li Kupující spotřebitelem, pak jeho převzetím.
 11. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující zaplacením kupní ceny a jeho převzetím, a to tou z těchto skutečností, jež nastane později.

V.

Práva z vadného plnění

 1. Zboží je vadné, není-li Kupujícímu dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení zvlášť ujednány, platí údaje o jakosti a provedení uvedené u Zboží v katalogu internetového obchodu, jinak Prodávající plní v jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel.
 2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující je povinen Zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 4. Je-li vadné plnění porušením Smlouvy, má kupující právo na odstranění vady. Prodávající odstraní vadu dodáním nového nebo chybějícího Zboží nebo jeho části. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 5. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.
 6. V ostatních záležitostech se práva a povinnosti Smluvních stran z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména jeho § 1914 až 1925 a 2099 až 2112.
 7. Ustanovení tohoto článku V. se nepoužijí, pokud je Kupující spotřebitelem.

VI.

Zvláštní ustanovení o právech spotřebitele z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,
  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Tato doba se v případě koupě již použitého spotřebního Zboží zkracuje na polovinu. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:
  • u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy Zboží.
 4. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v odstavci prvním, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad nebo vyměnit jeho součást, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže
 7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 8. Uplatnění práva z vadného plnění lze provést prostřednictvím e-mailu na adresu info@dolcehafana.cz, případně na adrese Prodávajícího, Kozinova 195, Moravské Budějovice, Česká republika, kde do předmětu zprávy se uvádí „Reklamace“ a číslo objednávky s popisem spatřované vady a požadovaný způsob reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. V ostatních záležitostech se práva Kupujícího spotřebitele z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména jeho § 2161 až 2174, a předpisy souvisejícími.

VII.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

 1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů, a to jde-li o
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy, jakožto i související úkony lze provádět zejména prostřednictvím e-mailu, a to na adresu info@dolcehafana.cz nebo oznámením zaslaným na adresu Prodávajícího.
 3. Kupující v odstoupení od Smlouvy podle tohoto článku nemusí uvést důvod. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Kupující může odstoupit od Smlouvy i zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na stránkách internetového obchodu a který je nedílnou součástí Obchodních podmínek, nicméně použití tohoto formuláře není pro Kupujícího povinné.
 4. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, je povinen Prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, a to na adresu Kozinova 195, Moravské Budějovice, Česká republika.
 5. V případě, že Kupující odstoupí dle tohoto článku od Smlouvy, Prodávající je povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od Odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující.
 6. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží.
 7. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody v podobě snížení hodnoty Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení Zboží však nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku. Zejména Kupující bere na vědomí, že Prodávající poskytuje nad rámec běžné konfigurace Zboží i možnost úpravy Zboží podle přání Kupujícího. V případě, že Kupující v rámci objednávky využije možnosti upravit Zboží podle jeho přání (např. barevné kombinace, různé druhy kování) nemůže Kupující odstoupit od Smlouvy v souladu s § 1837 písm. d) Občanského zákoníku. Kupující rovněž nemá nárok na odstoupení od Smlouvy produktů „NAVRHNI SI“, s ohledem na § 1837 písm. d) Občanského zákoníku.

VIII.

Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré informace ohledně zpracovávání osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, a to přímo na webu www.dolcehafana.cz.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany spolu právně jednají primárně prostřednictvím e-mailových zpráv. Prodávající zasílá e-mailové zprávy Kupujícímu na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, případně v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo v oznámení o reklamaci. Kupující zasílá e-mailové zprávy na adresu Prodávajícího info@dolcehafana.cz
 2. Je-li Kupující spotřebitelem, má v případě sporu ze Smlouvy právo na mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v těchto případech Česká obchodní inspekce (coi.cz). Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online (ODR), která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/odr.
 3. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese v plné výši Kupující.
 4. Smlouva a veškerá práva a povinnosti v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, která nejsou ve Smlouvě výslovně upravena se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
 5. Obě Smluvní strany prohlašují, že případné vzájemné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešeny smírnou cestou, tedy především vzájemným jednáním a případně prostřednictvím mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Veškeré spory Smluvních stran, vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
 6. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě pozdějších změn Obchodních podmínek je mezi Smluvními stranami závazné znění, s nímž Kupující při odeslání objednávky souhlasil.
 7. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a Smlouvou jako celkem.
 8. Tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují dosavadní obchodní podmínky internetového obchodu Prodávajícího a jsou platné a účinné od 01.04.2020, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.dolcehafana.cz
Zpět do obchodu